)(document);*}
Cena

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.uchwytyekranyprojektory.pl
w zakresie sprzedaży konsumenckiej

§1

Postanowienia Ogólne

1.      Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli przez osoby fizyczne dokonujące nabycia niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową .

2.      Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.uchwytyekranyprojektory.pl prowadzony jest przez Cezarego Czerny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kraftmann Cezary Czerny, z siedzibą przy ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającym NIP: 5222738648, REGON: 140678311, Tel. (22) 490-31-43 , E-mail: info@kraftmann.com

3.      Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie obowiązującym w chwili składania danego Zamówienia.

4.      Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Uchwytyekranyprojektory.pl konieczne jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem obowiązującym w chwili składania danego Zamówienia oraz jego akceptacja poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.

5.      Zamawiający powinien być pełnoletni oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

6.      Zamówione Towary będą dostarczane jedynie do miejsc znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.      Sklep Uchwytyekranyprojektory.pl prowadzi sprzedaż i umożliwia odbiór osobisty produktów zakupionych na Sklepie.

Sklep Uchwytyekranyprojektory.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  1. Sprzedawca - Cezary Czerny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającym NIP: 5222738648, REGON: 140678311.  tel. (22) 490-31-43 , E-mail: info@kraftmann.com
  2. Zamawiający lub Klient - osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://uchwytyekranyprojektory.pl.
  4. Magazyn - magazyn Sklepu.
  5. Towar - towary będące przedmiotem zaproszenia przez Sprzedawcę do zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie.
  6. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.
  7. Zamówienie - oferta nabycia przez Zamawiającego Towaru skierowana do Sprzedawcy w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu.
  8. Serwis, Portal - automatyczny mechanizm znajdujący się na stronie internetowej http://uchwytyekranyprojektory.pl umożliwiający dokonywanie przez Zamawiającego przewidzianych Regulaminem czynności w zakresie składania Zamówienia w formie elektronicznej oraz zespół pozostałych funkcjonalności oferowanych pod tym adresem.
  9. Koszty dostawy Towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
  10. Cennik Dostaw – wykaz sposobów dostawy Towarów wraz z Kosztami dostawy Towarów.
  11. Stan Magazynowy - zapas danego Towaru dostępny do sprzedaży dla Klientów w Magazynie. Z uwagi na zasady działania systemu magazynowego oraz ewentualne awarie systemu informatycznego Sklepu informacje o stanie magazynowym mogą różnić się od rzeczywistego zapasu dostępnego dla Klientów.

§2

Ceny towarów

1.      Wszystkie Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są to ceny brutto zawierające podatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa.

2.      Ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru wskazywane są zgodnie z Cennikiem Dostaw.

3.      Cena Towaru podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ostateczna i wiążąca (z wyjątkiem sytuacji opisanej w §2 pkt 6).

4.      Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Towarów przedstawiana jest w zakładce "Twój Koszyk" i aktualizowana po dodaniu każdego Towaru. Aby otrzymać całkowitą wartość zamawianych Towarów każdorazowo po zmianie liczby zamawianego Towaru należy wybrać polecenie "przelicz".

5.      Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (całkowita Cena zamawianego Towaru plus Koszty dostawy Towaru minus ewentualne upusty) podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.

6.      Ze względu na fakt automatycznego działania oprogramowania sklepu, od momentu wyświetlania cen (poprzez wszelkie kroki podczas składania zamówienie, łącznie z informacją dot. potw. przyjęcia zamówienia) i możliwość podania przez system niewłaściwej (błędnej) ceny, informujemy, że ceny na urządzenia elektroniczne podawane przez oprogramowanie, różniące się w porównaniu z dostępnymi na rynku polskim cenami (dot. takich samych produktów, nowych i z polskiej dystrybucji) o więcej niż 10%, są cenami błędnymi i prosimy o ich zgłaszanie na biuro@kraftmann.eu.

§3

Formy płatności

1.         Płatności w sklepie internetowym Uchwytyekranyprojektory.pl można dokonywać:

o          - przelewem tradycyjnym,

o          - przelewem elektronicznym - PayU,

o          - kartą płatniczą,

o          - gotówką w sklepie - przy odbiorze osobistym*,

o          - kartą w sklepie - odbiorze osobistym,

o          - za pobraniem kurierskim,

o          - innymi formami wymienionymi każdorazowo w zakładce "Płatność i Wysyłka" po indywidualnym dokonaniu wyboru formy i zaakceptowaniu szczegółów Zamówienia.

2.         Sprzedawca, w przypadku wszelkich płatności poza formą pobrania, rozpocznie realizację Zamówienia po wpłynięciu Ceny na rachunek Sprzedawcy wskazany w przesłanym Klientowi potwierdzeniu Zamówienia lub wskazany w systemie płatności elektronicznych, karty płatniczej.

§4

Składanie Zamówienia

1.      Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej http://uchwytyekranyprojektory.pl, korzystając z zakładki "Twój Koszyk".

2.      Aby złożyć Zamówienie, należy na stronie internetowej http://uchwytyekranyprojektory.pl kliknąć na polecenie "Koszyk" znajdujące się przy wybranym Towarze. Podobnie należy postępować z kolejnymi Towarami, które Klient zamierza zamówić.

3.      Wszystkie zamawiane Towary, ich Ceny jednostkowe oraz wartość całkowita wszystkich zamawianych Towarów uwidocznione są w zakładce "Twój Koszyk". W przypadku zmiany liczby zamawianych Towarów, należy wybrać polecenie "aktualizuj", aby otrzymać całkowitą wartość zamawianych Towarów.

4.      Po wybraniu zamawianych Towarów oraz określeniu ich liczby w zakładce "Twój Koszyk", Klient przechodzi do dalszego etapu składania Zamówienia poprzez kliknięcie polecenia "zamów".

5.      Warunkiem zalogowania się do Serwisu jest uprzednie zarejestrowanie się w nim i założenie w nim swojego konta. Warunkiem poprawnej rejestracji i założenia konta jest wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza przez podanie wymaganych danych osobowych oraz działającego adresu email i hasła, przy pomocy których Klient będzie miał dostęp do Serwisu.

6.      Po zalogowaniu się do Serwisu lub po założeniu po raz pierwszy swojego konta w Serwisie lub przy składaniu Zamówienia bez zakładania konta Klient zobowiązany jest określić szczegóły Zamówienia oraz warunki dostawy, tj.:

1.      wybrać sposób dostawy i formę płatności oraz kliknąć przycisk „dalej”.

2.      podać kompletny i dokładny adres pocztowy na terenie Polski (adres dostawy Towaru).

3.      podać adres e-mail, zgodny z adresem podanym podczas rejestracji w Portalu, niezbędny do przesłania Klientowi szczegółów Zamówienia,

4.      podać numer telefonu w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu w razie wątpliwości związanych z Zamówieniem,

5.      podać dane do wystawienia faktury, jeśli Klient zażądał jej otrzymania.

7.      Po ustaleniu ww. szczegółów Zamówienia należy je następnie zatwierdzić poprzez kliknięcie polecenia "podsumowanie".

8.      Po zatwierdzeniu Zamówienia zgodnie z §4 pkt 7 powyżej Klient nie ma możliwości jego modyfikacji .

9.      Po kliknięciu polecenia „podsumowanie” zgodnie z §4 pkt 7 powyżej Klient otrzyma pełną specyfikację Zamówienia. Zamówienie zostanie przesłane do Sprzedawcy celem potwierdzenia przez niego zawarcia umowy sprzedaży i dostawy wybranych Towarów po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” , obowiązkowym zaznaczeniu  pola dotyczącego zaznajomienia się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta celem realizacji Zamówienia.

10.  Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje jego treść i niezbędne do realizacji dane drogą mailową, na wskazany w formularzu adres e-mail. W wiadomości emailu znajduje się informacja na temat szczegółów Zamówienia oraz numer Zamówienia, którym należy się posługiwać podczas kontaktów ze Sprzedawcą – oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy dokonać wpłaty jeśli Klient dokonał wyboru formy przedpłaty na konto Sprzedawcy.

11.  Zamówienia pozostają aktywne przez 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku otrzymania wpłaty na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.

12.  Klient może łączyć ze sobą swoje Zamówienia. Połączeniu podlegają jeszcze nieopłacone Zamówienia, natomiast termin płatności jest wydłużany każdorazowo o kolejne 7 dni, ale nie więcej niż łącznie o 21 dni od daty złożenia pierwszego z łączonych Zamówień. Po połączeniu Zamówień Klient płaci tylko raz za ich dostarczenie.

13.  W procesie składania Zamówienia Klient ma prawo zaznaczyć pole dotyczące wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Sprzedawcy.

§5

Realizacja Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1.         Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie rozpoczyna się w chwili zakończenia procesu składania Zamówienia co w przypadku wszelkich płatności poza pobraniem następuje po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę oraz otrzymaniu Ceny przez Sprzedawcę.

2.         W przypadku płatności za pobraniem umowa sprzedaży Towarów na rzecz Klienta zawierana jest w momencie potwierdzenia przez email przez Sprzedawcę.

3.         Dalsza realizacja Zamówienia rozumiana jest jako skompletowanie zamówionego Towaru, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej lub przygotowanie Towaru do odbioru osobistego.

4.         Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 14 dni pod warunkiem, że Towar jest dostępny w Magazynie.

5.         W przypadku Towarów które nie są dostępne na Magazynie, realizacja Zamówienia może trwać do 45 dni.

6.         Wobec okoliczności siły wyższej, działania pod wpływem błędu oraz wszelkich innych zdarzeń leżących poza kontrolą i wpływem Sprzedawcy, Sprzedawca może anulować Zamówienie, o czym poinformuje Klienta, który złożył zamówienie. Informacja taka może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych przez Klienta. Niezwłocznie po anulowaniu Zamówienia Klient otrzyma zwrot wszelkich kwot zapłaco-nych tytułem Ceny za produkty i ich przesyłkę objęte anulowanym Zamówieniem.

7.         W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem wynikającej z wyczerpania Stanu Magazynowego danego Towaru, Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą elektroniczną i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W takiej sytuacji Zamówienie nie będzie zrealizowane dopóki Klient nie poinformuje Sprzedawcy o swojej decyzji. W przypadku braku takiej informacji, po upływie 7 dni od momentu przesłania zapytania do Klienta, Zamówienie zostanie anulowane, a wszelkie płatności dokonane przez Klienta niezwłocznie zwrócone..

8.         W przypadku, gdy Towar jest trwale niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany elektronicznie lub telefonicznie.

9.         Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego, dokładnego pocztowego adresu dostawy. Adres musi być na terenie Polski i w przypadku przesyłki kurierskiej nie może być adresem skrytki pocztowej.

10.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W takim wypadku Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi Klienta na zapytanie Sprzedawcy w terminie 7 dni od przesłania takiego zapytania Zamówienie zostanie anulowane.

11.       Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub, na żądanie Klienta, faktura VAT, a ponadto wraz z Zamówieniem przesyłane jest potwierdzenie Zamówienia. W wypadku złożenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT do Zamówienia, do którego wystawiony został Klientowi paragon fiskalny, Sprzedawca wystawi fakturę VAT, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa i z zachowaniem zasad wynikających z takich przepisów. Powyższe ma zastosowanie także do wystawiania przez Sprzedawcę duplikatów faktur VAT i faktur korygujących. Koszty dodatkowego przesłania przez Sprzedawcę do Klienta faktury VAT, w tym jej duplikatu i faktury korygującej ponosi Klient, jeśli konieczność takiego wysłania wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta.

12.       Realizacja Zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

13.       W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji, gdy Klient dokonał już zapłaty Ceny Zamówienia, wpłata ta jest zwracana na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

14.       W przypadku dokonania przez Klienta nadpłaty z przyczyn leżących po stronie Klienta, kwota nadpłaty, w tym wpłata za anulowane z przyczyn leżących po stronie Klienta Zamówienia, jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów przekazu pocztowego lub prowizji bankowej .

§6

Dostawa

1.         Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest tylko i wyłącznie do miejsc znajdujących się na terytorium Polski wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT .

2.         Dostawa zamówionego Towaru odbywa się w każdy podany w Sklepie sposób, w szczególności pocztą kurierską.

3.         Termin dostarczenia Towaru do Klienta to łączny czas realizacji Zamówienia plus przewidywany czas dostarczenia Towaru do Zamawiającego zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

4.         Przewidywany czas dostawy: Przesyłką kurierską - do 2 dni roboczych po nadaniu przesyłki przez Zamawiającego zawierającej zamówione Towary.

5.         Koszty dostawy Towaru wskazane są w specyfikacji Zamówienia i na etapie składania Zamówienia.

6.         W przypadku Zamówień z dostawą kurierską, w momencie dostarczenia przesyłki zaleca się aby Klient dokonał sprawdzenia stanu i zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona lub nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Towaru lub Towar jest inny niż zamawiany, Klient ma prawo w obecności pracownika firmy kurierskiej wypełnić protokół uszkodzenia przesyłki, jak również powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę tele-fonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. na adres e-mail: info@kraftmann.com. W każdym takim przypadku sporządzony w obecności kuriera protokół zaleca się aby został czytelnie podpisany przez Klienta i pracownika firmy kurierskiej. Zaleca się sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w trakcie doręczania przesyłki. Jeden egzemplarz protoko-łu przeznaczony jest dla pracownika firmy kurierskiej, drugi dla Klienta. Zaleca się aby protokół  zawierał datę doręczenia przesyłki, numer listu przewozowego oraz opis uszkodzeń lub ubytków (należy wymienić ilość oraz rodzaj zaginionego towaru).

7.         W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki awizowanej przez firmę kurierską i wróci ona do Sprzedawcy, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Zamawiającym drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych oznacza rezygnację Klienta z zamówienia zgodnie z §6 pkt 10.

8.         W przypadku gdy Klient zażąda ponownego wysłania uprzednio nieodebranego Towaru, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty za powtórne przesłanie paczki, zgodnie z Kosztami dostawy Towaru bez względu na wartość zamawianych Towarów oraz do pokrycia kosztów zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

9.         Koszty, o których mowa w pkt 8 powyżej powinny być uiszczone w formie przelewu na konto Sprzedawcy. Paczka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty.

10.       W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z ponownego wysłania mu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt najtańszej dostępnej w Sklepie dostawy Towaru oraz koszt zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, niezależnie od wartości zamawianych Towarów.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą określają indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym, niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

2.      Klient może zrezygnować z produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z produktem, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

3.      W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zaleca się aby Klient skorzystał z wzoru Oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się [tutaj], przesłał e-mail na adres info@kraftmann.com z informacją, że Towar będzie zwracany oraz odesłać produkt odpo-wiednio zabezpieczony w terminie 14 dni, wraz z informacją dotyczącą numeru konta na które ma nastąpić zwrot ceny zwracanego produktu oraz kosztów dostawy dla Klienta. Koszty zwrotu zwracanego produktu ponosi wyłącznie Klient, a Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny i Kosztów dostawy Towarów uprzednio uiszczonych przez Klienta. Sprzedawca prześle Klientowi mailem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

4.      Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.      Jeśli wszystkie w/w. warunki odstąpienia od umowy zostaną spełnione, zwrot Ceny zwróconego Towaru wraz ze zwrotem Kosztów dostawy Towarów uprzednio uiszczonych przez Klienta nastąpi w terminie 14 dni poprzez wykonanie przelewu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta numer konta.

6.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad tę różnicę.

8.      Klient nie ma prawa do zwrotu zakupionych Towarów w Sklepie w odniesieniu do umów:

 

1.      dotyczących świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.      w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.      w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.      w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowa-niu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.      w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.      w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

8.       jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;

9.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10.  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstą-pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. zakup przez stronę internetową z odbiorem osobisnym poczytuje się za złożenie zapotrzebowania - przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje przy odbiorze towaru w Magazynie po zbadaniu przez Klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty. W związku z powyższym rezerwacja nie jest traktowana jako zakup towaru na odległość.

§8

Zasady dokonywania zwrotu Towaru

1.      W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić Towar zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2.      Zwracany Towar, Sklepie należy przesyłać na adres: Kraftmann, ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa. Zaleca się użycie dopisku ZWROT.

3.      Wraz ze zwracanym Towarem Klient zaleca się odesłać otrzymany paragon fiskalny bądź kserokopię fakturę VAT, jednakże nie warunkuje to w żaden sposób możliwości Klienta dla dokonania zwrotu.

§9

Reklamacje

1.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

2.         Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres info@kraftmann.com, lub w formie pisemnej na adres Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa.

3.         Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

4.         Klient w ramach reklamacji ma prawo żądać obniżenia ceny produktu lub zwrotu pienię-dzy w przypadku odstąpienia, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Nie dotyczy to jednak przypadków gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

5.         W każdym przypadku gdy Sprzedawca będzie zobowiązany do dostarczenia naprawionego lub nowego produktu do Klienta, lub dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu przez Klienta, wszelkie koszty takich dostaw obciążają Sprzedawcę.

6.         Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy produkt na adres    Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym znajdujcym się [tutaj] dokonując wyboru żądania Klienta zgodnie z regulacjami wskazanymi powyżej. Przedmiotowe zgłoszenie reklamacyjne nie jest warunkiem koniecznym dla przy-jęcia reklamacji do rozpatrzenia, a tylko stanowi ułatwienie dla Klienta.

7.         Do reklamowanego produktu dla celów dowodowych i celem przyśpieszenia postepowa-nia zaleca się dołączyć dokument zakupu (paragon lub fakturę VAT).

8.         W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca wypełni swoje zobowiązania zgodnie z treścią żądania Klienta. W przypadku wyboru zwrotu Ceny Klient powinien podać w reklamacji numer konta bankowego, na który zwrot miałby zostać dokonany.

§10

Odpowiedzialność Sprzedającego

1.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

2.         Oferowane Towary ( z wyjątkiem trampolin) nie są co do zasady zabawkami i zaleca się kontrolowanie ich używania przez dzieci.

3.         Sprzedawca informuje, iż Towary poddane działaniu słońca, powietrza czy wody mogą utracić swoje właściwości fizyczne i chemiczne (m. in. kolor, kształt). Towary mogą też wchodzić w reakcje z innymi substancjami czy materiałami (np. tkaninami). Osoby mające wątpliwości czy dany Towar można wykorzystać w konkretnym celu proszone są przed jego zakupem o kontakt ze Sprzedawcą.

§11

Ochrona danych osobowych

1.         Dobrowolne przekazanie Sprzedawcy przez Klienta danych osobowych zarówno w celu rejestracji w Sklepie, jak i w celu złożenia Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na prze-twarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Administra-torem danych osobowych jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klineta są zbierane i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy z Klientem, w tym wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne z punktu widzenia przepisów prawa, jednak podanie ich jest konieczne, aby móc stać się zarejestro-wanym Klientem lub złożyć Zamówienie.

2.         Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym w szczególności dane mogą być przekazywane firmie kurierskiej i innym usługodawcom pośredniczącym w realizacji Zamówienia.

3.         Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w trybie art. 31 wyżej wskazanej ustawy, zawierając w tym przedmiocie pisemną umowę z takim podmiotem, jednak to Sprzedawca pozostanie administratorem danych osobo-wych.

4.         Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych i prawo ich poprawiania lub żądania usunięcia.

§12

Postanowienia końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

1.2.      Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3.         Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: Klient powinien posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowaną przeglądarką stron internetowych. W trakcie korzystania ze Sklepu na komputerze Klienta mogą zostać zainstalowane pliki typu cookies.

4.         W przypadku, gdy Klient będzie za pośrednictwem Sklepu udostępniał jakiekolwiek treści nie mogą one mieć charakteru bezprawnego, w tym między innymi nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób.

5.         Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

6.         Klient będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecz-ników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

          https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

          https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

          https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

          https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

7.         Sprzedawca ma prawo zmienić treść niniejszego regulaminu w każdym czasie, z zachowa-niem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2.8.      Utrwalona treść regulaminu znajduje się [tutaj].

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Uchwytyekranyprojektory.pl w zakresie sprzedaży niekonsumenckiej

§1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do składania Zamówień i nabycia Towarów przez podmioty nie będące konsumentami, czyli w szczególności przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), a także przez nie będące przedsiębiorcami osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Sklep internetowy Uchwytyekranyprojektory.pl prowadzony jest przez Cezarego Czerny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kraftmann Cezary Czerny, z siedzibą przy ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 442127, NIP: 5222738648, REGON: 140678311. Link Z Aktualnym Wpisem Do CEIDG - CEIDG (KRAFTMANN)
 3. Dokonywanie Zamówień następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie obowiązującym w chwili składania danego Zamówienia.
 4. Przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Uchwytyekranyprojektory.pl konieczne jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem obowiązującym w chwili składania danego Zamówienia oraz jego akceptacja.
 5. Zamawiający powinien być pełnoletni oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Zamówione Towary będą dostarczane jedynie do miejsc znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Sklep Uchwytyekranyprojektory.pl prowadzi sprzedaż i odbiór osobisty produktów zakupionych na sklepie.
 8. Sklep Uchwytyekranyprojektory.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Wyjątki od generalnej zasady zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określone zostały w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

  Stanowi on, że z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych (tacy jak sklep Uchwytyekranyprojektory.pl):

  8. przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
  Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  1. Sprzedawca - Cezary Czerny prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 442127, NIP: 5222738648, REGON: 140678311
  2. Zamawiający lub Klient - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964r - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), a także nie będąca przedsiębiorcą osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://uchwytyekranyprojektory.pl, zwany również Sklepem Uchwytyekranyprojektory.pl.
  4. Magazyn - magazyn Sklepu.
  5. Towar - towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
  6. Cena - cena brutto towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru.
  7. Zamówienie - oferta skierowana do Sprzedawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej przewidzianej przepisami niniejszego Regulaminu, dotycząca nabycia Towaru.
  8. Serwis, Portal - automatyczny mechanizm znajdujący się na stronie internetowej http://uchwytyekranyprojektory.pl umożliwiający dokonywanie przez Zamawiającego przewidzianych Regulaminem czynności w zakresie składania Zamówienia w formie elektronicznej oraz zespół pozostałych funkcjonalności oferowanych pod tym adresem.
  9. Koszty dostawy Towaru - koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z Zamówieniem.
  10. Cennik Dostaw – wykaz sposobów dostawy Towarów wraz z Kosztami dostawy Towarów.
  11. Stan Magazynowy - zapas danego Towaru dostępny do sprzedaży dla Klientów w Magazynie. Z uwagi na zasady działania systemu magazynowego informacje o stanie magazynowym mogą różnić się od rzeczywistego zapasu dostępnego dla Klientów.

§2

Ceny towarów

 1. Wszystkie Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są to ceny brutto.
 2. Ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru ustalane są zgodnie z Cennikiem Dostaw.
 3. Cena Towaru podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest ostateczna i wiążąca (z wyjątkiem sytuacji opisanej w §2 pkt 6).
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamawianych Towarów przedstawiana jest w zakładce "Twój Koszyk" i aktualizowana po dodaniu każdego Towaru. Aby otrzymać całkowitą wartość zamawianych Towarów każdorazowo po zmianie liczby zamawianego Towaru należy wybrać polecenie "przelicz".
 5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia (całkowita Cena zamawianego Towaru plus Koszty dostawy Towaru minus ewentualne upusty) podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.
 6. Ze względu na fakt automatycznego działania oprogramowania sklepu, od momentu wyświetlania cen (poprzez wszelkie kroki podczas składania zamówienie, łącznie z informacją dot. potw. przyjęcia zamówienia) i możliwość podania przez system niewłaściwej (błędnej) ceny, informujemy, że ceny na urządzenia elektroniczne podawane przez oprogramowanie, różniące się w porównaniu z dostępnymi na rynku polskim cenami (dot. takich samych produktów, nowych i z polskiej dystrybucji) o więcej niż 10%, są cenami błędnymi i prosimy o ich zgłaszanie na biuro@kraftmann.eu.

§3

Formy płatności

 1. Płatności w sklepie internetowym Uchwytyekranyprojektory.pl można dokonywać:
  • - przelewem tradycyjnym,
  • - przelewem elektronicznym - PayU,
  • - kartą płatniczą,
  • - gotówką w sklepie - przy odbiorze osobistym,
  • - kartą w sklepie - odbiorze osobistym,
  • - pobraniem pocztowym i kurierskim,
  • - innymi formami wymienionymi w zakładce "Płatności" po indywidualnym ustaleniu i zaakceptowaniu szczegółów transakcji.
 2. Koszty prowizji bankowych, także tych związanych z ewentualnymi przelewami kwot przez Sprzedawcę na rzecz Klienta ponosi Klient.
 3. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po wpłynięciu zapłaty na rachunek Sprzedawcy wskazany w przesłanym Klientowi potwierdzeniu Zamówienia.
 4. Za datę dokonania wpłaty Ceny oraz Kosztów dostawy Towaru przy wykorzystaniu przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy, uważa się datę uznania na rachunku Sprzedawcy.

§4

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej http://uchwytyekranyprojektory.pl, korzystając z zakładki "Twój Koszyk".
 2. Aby złożyć Zamówienie, należy na stronie internetowej http://uchwytyekranyprojektory.pl kliknąć na polecenie "Do Koszyka" znajdujące się przy wybranym Towarze. Podobnie należy postępować z kolejnymi Towarami, które Klient zamierza Zamówić.
 3. Wszystkie zamawiane Towary, ich Ceny jednostkowe oraz wartość całkowita wszystkich zamawianych Towarów uwidocznione są w zakładce "Twój Koszyk". W przypadku zmiany liczby zamawianych Towarów, należy wybrać polecenie "aktualizuj", aby otrzymać całkowitą wartość zamawianych Towarów.
 4. Po wybraniu zamawianych Towarów oraz określeniu ich liczby w zakładce "Twój Koszyk", Klient przechodzi do dalszego etapu składania Zamówienia poprzez kliknięcie polecenia "zamów".
 5. Logowanie do serwisu i kolejne kroki składania zamówienia. Warunkiem zalogowanie się do systemu w Serwisie Uchwytyekranyprojektory.pl jest uprzednie zarejestrowanie się w nim i założenie w nim swojego konta. Warunkiem poprawnej rejestracji i założenia konta jest wypełnienie dostępnego w Serwisie formularza przez podanie wymaganych danych osobowych oraz działającego adresu email i hasła, przy pomocy których Klient będzie miał dostęp do Serwisu.
 6. Po zalogowaniu się do Serwisu lub po założeniu po raz pierwszy swojego konta w Serwisie lub przy składaniu zamówienia bez zakładania konta Klient zobowiązany jest określić szczegóły Zamówienia oraz warunki dostawy, tj.:
  1. wybrać sposób dostawy i formę płatności oraz kliknąć dalej.
  2. podać kompletny i dokładny adres pocztowy na terenie Polski (adres dostawy), który nie jest adresem skrzynki pocztowe,
  3. podać adres e-mail, zgodny z adresem podanym podczas rejestracji w Portalu Uchwytyekranyprojektory.pl, niezbędny do przesłania Klientowi szczegółów Zamówieni,
  4. podać numer telefonu w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu w razie wątpliwości związanych z Zamówienie,
  5. podać dane do wystawienia faktury, jeśli Klient zażądał jej otrzymania.
 7. Po ustaleniu ww. szczegółów Zamówienia należy je następnie zatwierdzić poprzez kliknięcie polecenia "podsumowanie".
 8. Po zatwierdzeniu Zamówienia zgodnie z §4 pkt 7 powyżej Klient nie ma możliwości jego modyfikacji .
 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje jego treść i niezbędne do realizacji dane drogą mailową. W mailu znajduje się informacja na temat szczegółów Zamówienia oraz numer Zamówienia, którym należy się posługiwać podczas kontaktów ze Sprzedawcą – oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na który należy dokonać wpłaty jeśli forma przedpłaty na konto została wybrana.
 10. Zamówienia pozostają aktywne przez 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku otrzymania wpłaty na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, Zamówienie zostanie anulowane.
 11. Klient może łączyć ze sobą swoje Zamówienia. Połączeniu podlegają jeszcze nieopłacone Zamówienia, natomiast termin płatności jest wydłużany każdorazowo o kolejne 7 dni, ale nie więcej niż łącznie o 21 dni od daty złożenia pierwszego z łączonych Zamówień. Po połączeniu Zamówień Klient płaci tylko raz za ich dostarczenie.

§5

Realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia złożonego w Sklepie rozpoczyna się w chwili wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności za Zamówienie.
 2. Realizacja Zamówienia rozumiana jest jako skompletowanie zamawianego Towaru, przygotowanie dokumentów, zapakowanie oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej lub przygotowanie do odbioru w sklepie.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w Magazynie.
 4. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymywania przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem wynikającej z wyczerpania Stanu Magazynowego danego Towaru, Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą elektroniczną i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W takiej sytuacji Zamówienie nie będzie zrealizowane dopóki Klient nie poinformuje Sprzedawcy o swojej decyzji. W przypadku braku takiej informacji, po upływie 7 dni od momentu przesłania zapytania do Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
 6. W przypadku, gdy Towar jest trwale niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany elektronicznie lub telefonicznie.
 7. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta poprawnego, dokładnego pocztowego adresu dostawy. Adres musi być na terenie Polski i w przypadku przesyłki kurierskiej nie może być adresem skrytki pocztowej.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Zamawiającego w formularzu zakupu dane są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości. W takim wypadku Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi Klienta na zapytanie Sprzedawcy w terminie 7 dni od przesłania takiego zapytania Zamówienie zostanie anulowane.
 9. Zamówienia kompletowane są zwykle w ciągu 2 dni roboczych. W wyjątkowych wypadkach, kiedy czas pomiędzy złożeniem Zamówienia a jego potwierdzeniem przez Klienta wydłuży się i Towaru zabraknie w Magazynie czas kompletowania Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Zamawiającym telefonicznie lub mailowo w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Za przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta duplikatu faktury VAT lub faktury korygującej pobierana jest opłata transportowa w wysokości 6,15 zł brutto.
 11. Realizacja Zamówień wysyłkowych odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, odbiory osobiste są możliwe 7 dni w tygodniu na ul. Kabrioletu 4 w Warszawie.
 12. W przypadku anulowania całości lub części Zamówienia w sytuacji, gdy Klient dokonał już opłacenia Zamówienia, wpłata ta jest zwracana na wskazany przez Klienta rachunek bankowy z potrąceniem kosztów prowizji bankowej lub pocztą z potrąceniem kosztów przekazu pocztowego albo, na życzenie Klienta, wartość wpłaty jest przekazywana do Kuferka.
 13. W przypadku dokonania przez Klienta nadpłaty, kwota nadpłaty, w tym wpłata za anulowane Zamówienie, jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów przekazu pocztowego lub prowizji bankowej.

§6

Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie Uchwytyekranyprojektory.pl dostarczany jest tylko i wyłącznie do miejsc znajdujących się na terytorium Polski.
 2. Dostawa zamówionego Towaru może odbywać się w następujący sposób: przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej (przedpłata lub pobranie, paczka lub list, priorytetem lub ekonomiczną formą) przesyłką kurierską (przedpłata lub pobranie).
 3. Termin dostarczenia przesyłki do Klienta to łączny czas realizacji Zamówienia plus przewidywany czas dostarczenia Towaru do Zamawiającego zgodnie z wybranym sposobem dostawy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienia w jego dostarczeniu wynikłe z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku zaginięcia lub przesyłki Sprzedawca zgłasza reklamację do spedytora, który rozpatruje ją zgodnie ze swoimi procedurami. Po potwierdzeniu zaginięcia przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca wysyła do Klienta ponownie zamówiony Towar bądź zwraca dokonaną za niego płatność. Termin rozpatrzenia reklamacji w sprawie zaginięcia przesyłki zależy od regulaminu spedytora.
 5. W przypadku podpisania przez Klienta umowy z pocztą o dostarczanie przesyłek poleconych bezpośrednio do skrzynki bez pokwitowania odbioru (tzw. wrzutka), reklamacje zaginięcia przesyłek nie będą uwzględniane.
 6. Koszty dostawy Towaru wskazane są w Cenniku Dostawy.
 7. Przy odbiorze Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika Poczty Polskiej bądź kuriera, stan techniczny przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy Towar nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu, i czy jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi i skontaktować się ze Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest sporządzenie w obecności pracownika firmy przesyłkowej protokołu reklamacji.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.
 9. Klient zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą Towar zgodny z Zamówieniem.
 10. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki i wróci ona do Sprzedawcy, Sprzedawca spróbuje skontaktować się z Zamawiającym drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych oznacza rezygnację Klienta z zamówienia zgodnie z §6 pkt 13.
 11. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za powtórne przesłanie paczki, zgodnie z Kosztami dostawy Towaru bez względu na wartość zamawianych Towarów oraz do pokrycia kosztów zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.
 12. Koszty, o których mowa w pkt 11 powyżej powinny być uiszczone w formie przelewu na konto Sprzedawcy. Paczka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty.
 13. W sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z ponownego wysłania mu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego łączną wartość Zamówienia pomniejszoną o koszt dostawy Towaru oraz koszt zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, oraz koszty prowizji bankowej lub koszty przekazu pocztowego, niezależnie od wartości zamawianych Towarów.

§7

Zawarcie umowy, prawo odstąpienia od umowy

 1. Warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą określają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca dostarcza Towar zamawiającemu wraz z fakturą VAT.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

§8

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru bądź niezgodności zawartości przesyłki ze złożonym Zamówieniem Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania Towaru, a jeżeli wada wyszła na jaw dopiero później - w ciągu 10 dni po jej wykryciu. W wypadku niezłożenia reklamacji w powyższym terminie Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Reklamacje należy przesyłać za pośrednictwem Kuriera Siódemki "7" lub DPD - zlecić nam ustalenie odbioru i podanie adresu odbioru daty i godzin na adres: Kraftmann, ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa - z dopiskiem REKLAMACJA.
 2. Przed odesłaniem Towaru do reklamacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania porady. Towar do reklamacji powinien być odesłany wyłącznie za pośrednictwem Kuriera Siódemki "7" - zlecić nam ustalenie odbioru i podanie adresu odbioru daty i godzin na adres: Kraftmann, ul. Modlińska 248, 03-152 Warszawa. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru zwracane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszt odesłania zwracany jest na podstawie aktualnego cennika firmy Kurierskiej za krajową przesyłkę standardową. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji Towaru przez Sprzedawcę jest przesłanie wraz z Towarem otrzymanej przez Klienta kserokopii faktury VAT dla reklamowanego Towaru.
 4. Produkty realizowane przez Sprzedawcę na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

§9

Odpowiedzialność sprzedającego

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej (straty), a ponadto całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do 100% kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Klienta na rzecz Sprzedawcy za zakupione produkty.
 3. W granicach obowiązującego prawa wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodną z oczekiwaniami Klienta wartość handlową Towaru lub jego przydatność do określonego celu.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktów jest wyłączona.
 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego lub podania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym Sklepu - odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 6. Zdjęcia Towarów zamieszczone w Sklepie Uchwytyekranyprojektory.pl mogą, ze względów technicznych, w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu produktów.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by oferowany Towar był jak najwyższej jakości.
 8. Oferowane przez Sklep produkty nie są zabawkami i nie powinny być używane przez dzieci (za wyjątkiem trampolin).
 9. Oferowane przez Sprzedawcę Towary poddane działaniu słońca, powietrza czy wody mogą utracić swoje właściwości fizyczne i chemiczne (m. in. kolor, kształt). Towary mogą też wchodzić w reakcje z innymi substancjami czy materiałami (np. tkaninami), dlatego w niektórych przypadkach nasze produkty nie mogą być wykorzystywane. Osoby mające wątpliwości czy dany Towar można wykorzystać w konkretnym celu proszone są przed jego zakupem o kontakt ze Sprzedawcą.

§10

Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający zakładając konto w serwisie Uchwytyekranyprojektory.pl oraz dokonując zakupów w Sklepie godzi się na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu zamówienia danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i wystawienia dowodu sprzedaży.
 2. Zamawiający przy zakładaniu konta wyraża także w sposób odrębny i wyraźny zgodę na przetwarzanie ww. danych w celach marketingowych Sprzedawcy i jego Partnerów handlowych oraz na otrzymywanie od nich informacji handlowej i materiałów marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ze względu na właściwość usług oferowanych przez Sklep podanie danych osobowych warunkuje możliwość skorzystania z tych usług. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Administratorem zbioru danych zgromadzonych poprzez Portal jest Sprzedawca.

§11

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 2. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub przepisu prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony jest niedopuszczalne.
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn takich jak w szczególności zmiana przepisów prawa (w tym przepisów dotyczących elektronicznego świadczenia usług, norm dotyczących oferowanych w Sklepie Uchwytyekranyprojektory.pl produktów), pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Uchwytyekranyprojektory.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna bądź siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronie www.uchwytyekranyprojektory.pl i obowiązują od chwili opublikowania ich w Serwisie.
 4. Sprzedawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Zamówień złożonych do dnia zmiany Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.grudnia.2014r. Regulamin w wersji poprzedniej.
 6. Wszel­kie spory zwią­za­ne z usłu­ga­mi świad­czo­ny­mi przez Sprzedawcę  w ramach Skle­pu będą rozstrzy­ga­ne przez sądy powszech­ne. Klient będą­cy konsu­mentem ma możli­wo­ści skorzy­sta­nia z poza­są­do­wych sposo­bów rozpa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, a zasa­dy dostę­pu do tych proce­dur dostęp­ne są w siedzi­bach oraz na stro­nach inter­ne­to­wych powia­to­wych (miej­skich) rzecz­ni­ków konsu­mentów, orga­ni­za­cji społecz­nych, do których zadań statu­to­wych nale­ży ochro­na konsu­mentów, Woje­wódz­kich Inspek­to­ra­tów Inspek­cji Handlo­wej oraz pod nastę­pu­ją­cy­mi adre­sa­mi inter­ne­to­wymi Urzę­du Ochro­ny Konku­ren­cji i Konsu­men­tów:

(POBIERZ)